دروگر و علف چین ها
همه
  • همه
  • دو چرخ
  • سه چرخ
  • چهار چرخ
  • تراکتوری

دروگرها و علف چین ها

دروگر های دو چرخ دیزلی

دروگر دوچرخ BCS 615LMAX موتور دیزل KM178 چرخ 10*400
موتور دیزل KM178

دروگر دو چرخ BCS 615

دروگر دوچرخ فرمان ثابت BCS728 – موتور طرح Honda177 چرخ 400*10
موتور دیزل طرح HONDA 177

دروگر دو چرخ BCS 728

دروگر دو چرخ Ferrari 515 موتور دیزل KM178 چرخ 10*400
موتور دیزل KM178

دروگر دو چرخ FERRARI 515

دروگر دوچرخ فرمان ثابت BCS728 – موتور دیزل KM178 چرخ 10*400
موتور دیزل KM178

دروگر دو چرخ BCS 728

دروگر دوچرخ BCS 620 موتور دیزل KM178 چرخ 10*400
موتور دیزل KM178

دروگر دو چرخ BCS 620

دروگر دو چرخ BCS 740 موتور دیزل KM178 چرخ 10*400
موتور دیزل KM178

دروگر دو چرخ BCS 740

دروگر دوچرخ فرمان متحرک BCS728 – موتور دیزل KM178 چرخ 10*400
موتور دیزل KM178

دروگر دو چرخ BCS 728

دروگر های سه و چهار چرخ دیزلی

دروگر گندم چین BCS چهار چرخ 622
موتور دیزل KM178

دروگر گندم چین چهار چرخ 622 BCS

دروگر گندم چین سه چرخ 622
موتور دیزل KM178

دروگر گندم چین سه چرخ 622 BCS

دروگر علف چین چهار چرخ 622
موتور دیزل KM178

دروگر علف چین چهار چرخ 622 BCS

دروگر علف چین BCS سه چرخ 622
موتور دیزل KM178

دروگر علف چین سه چرخ 622 BCS

مشاهده ویدئو از نحوه کار دروگر سه چرخ BCS
مشاهده ویدئو از نحوه کار دروگر پشت تراکتوری BCS

دروگر های پشت تراکتوری

دروگر علف چین چهار چرخ 622
موتور دیزل KM178

دروگر گندم چین بافه بند پشت تراکتوری BCS

علف زن – یونجه زن پشت تراکتوری BCS Duplex
موتور دیزل KM178

علف زن – یونجه زن پشت تراکتوری BCS Duplex